Georganiseerde misdaad, mafia en binnenlandse veiligheid in Nederland

‘Georganiseerde misdaad, mafia en binnenlandse veiligheid in Nederland’, Recht en kritiek 22 (1996) 2, 117-147 (met Damián Zaitch)

“De afgelopen tien jaar heeft de 'strijd tegen de zware georga­niseerde criminali­teit' zich ontwikkeld tot een centraal thema in het justitiebe­leid. Het voorlo­pige hoogtepunt in deze ontwikkeling was de publicatie, op 1 februari 1996, van Inzake opsporing, het eindrapport van de parle­mentaire enquêtecommissie Opspo­ringsmetho­den. De opdracht aan de commis­sie-Van Traa was een normerend kader te scheppen voor strafrechtelijk opsporingsonderzoek; daartoe moest men echter ook aandacht besteden aan ideeën over misdaad, strafbaarheid en procedurele garan­ties in (weten­schappe­lijk) onderzoek, beleid en wetgeving. …”